Klachtenformulier

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.

U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden. Gezamenlijk kijken we of we tot een oplossing kunnen komen.

Indien u er met de praktijk niet uitkomt, kunt u gebruik maken van ons online klachtenformulier. Uw klacht wordt dan doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris van Co-Med Holding BV.
De klacht wordt in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris van Co-Med Holding BV en (indien nodig) besproken met een interne commissie van advies. De ontvangst van uw klacht wordt (per mail) bevestigd binnen een termijn van maximaal 2-4 weken. Hierbij worden tevens de ingezette acties ter afhandeling benoemd.
Wij streven ernaar uiterlijk binnen 8 weken een terugkoppeling te geven van de afhandeling van uw klacht met de afgesproken actie(s).

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Co-Med Holding BV is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillencommissie (Stichting DOKh). Op verzoek worden de contactgegevens verstrekt door de klachtenfunctionaris van Co-Med Holding BV.

Algemene Privacyverklaring CO-MED

Uw persoonsgegevens en uw privacy bij CO-MED

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. CO-MED kan persoonsgegevens verwerken van u als (potentiële) relatie. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

 

Waarvoor verwerkt CO-MED persoonsgegevens?

CO-MED verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor het in contact treden met u, het uitvoeren van een overeenkomst, het versturen, innen en betalen van facturen, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het verbeteren van haar dienstverlening, voor marketing- en communicatie en voor het waarborgen van haar gerechtvaardigde belangen.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt CO-MED?

CO-MED verwerkt de volgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens zoals volledige naam, adres, woonplaats en inschrijving;
 • Persoonlijke gegevens zoals geboortedatum, geslacht, BSN-nummer;
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres;
 • Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer.

Deze persoonsgegevens hebben betrekking op (toekomstige en voormalige) relaties van CO-MED, (voormalige) wederpartijen en andere (voor)contractuele relaties. Deze persoonsgegevens heeft CO-MED bij u zelf verzameld. Indien CO-MED persoonsgegevens over u krijgt via een derde, zal zij u daarover informeren.

 

Rechtvaardiging gegevensverwerking

CO-MED verwerkt uw gegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden:

 • Uitvoering van een overeenkomst. CO-MED verwerkt de meeste persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst die zij met u wil of is aangegaan.
 • Wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt indien CO-MED een wettelijke verplichting heeft om bepaalde gegevens van u te verwerken en/of te verstrekken aan derden.
 • Gerechtvaardigd belang. CO-MED kan uw persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van uitnodigingen, nieuws of andere communicatie. In dat geval beoordeelt CO-MED of uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan haar gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt CO-MED uw persoonsgegevens op grond van deze grondslag.
 • Verkregen toestemming. Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden op grond van uw toestemming.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

CO-MED deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden noodzakelijk is. Met de derde partij die namens en in opdracht van CO-MED uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten zodat die derde partij ook gehouden is tot naleving van de AVG.

 

Beveiliging persoonsgegevens

CO-MED hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval CO-MED gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal CO-MED in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over toereikende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

CO-MED bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Hierbij houdt zij in de eerste plaats rekening met de wettelijke termijnen die gelden voor de fiscale bewaartermijn van doorgaans zeven jaar. Indien er ten aanzien van uw persoonsgegevens geen wettelijke bewaartermijn geldt, streeft CO-MED ernaar om de persoonsgegevens na twee jaar te vernietigen, tenzij zij nog een belang kan hebben bij het langer verwerken van uw persoonsgegevens. Dit laatste wordt door haar periodiek beoordeeld.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.